Правни напомени

1. ДОГОВОР ПОМЕЃУ КОРИСНИКОТ и БЕСТ ТРАВЕЛ
Со користење наоваа веб страница, односно услугите кои се наведени, Вие ги прифаќате условите, информациите и известувањата кои се објавени. Доколку не се согласувате со условите не ја користете оваа страница.

2. ЗАШТИТА НА ПРИВАТНОСТА
БЕСТ ТРАВЕЛ ја почитува Вашата приватност и работи според следните начела:
Напоменуваме кога ни се потребни Вашите лични податоци. Ги проследуваме податоците до трето лице давател на услугата која ја резервирате или ја плаќате преку БЕСТ ТРАВЕЛ. Истотака ги користиме Вашите лични податоци за обработка на Вашите барања во рамките на системот на резервации на БЕСТ ТРАВЕЛ и повремено да Ве известиме за новините кои се однесуваат на услугите на БЕСТ ТРАВЕЛ.
Заради точноста на Вашите податоци во моментот кога побарувате наша услуга или друга информација Ве молиме да не известите доколку дојде до промени во Вашите лични податоци или доколку погрешно се внесени.
Доколку забележите дека БЕСТ ТРАВЕЛ не постапува според овие начела или ако имате било каква друга забелешка на начинот на работење, известете не на info@besttravel.mk заради итна корекција на евентуалите пропусти односо решавање на проблемнот во што покус рок.

3. ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ЛИЧНО, НЕКОМЕРЦИЈАЛНО КОРИСТЕЊЕ
Оваа веб страницае наменета
за корисниците за лична, некомерцијална употреба. Не е дозволено менување, копирање, дистрибуција, прикажување, објавување или на кој било друг начин пренесување и продавање на било која информација, услуга или производ кој е објавен наоваа страница.

4. СОПСТВЕНОСТ НА СОДРЖИНИТЕ
Содржините на оваа веб страница се сопственост на БЕСТ ТРАВЕЛ ДОО , освен дел од фотографиите кои се користат во комерцијални цели, а на барање на авторот или сопственикот ќе бидат повлечени од страниците (доколку не се постигне друг договор).

5. ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТА
Информациите на оваа страница се сметаат за исправни во моментот на внесување, Сите податоци редовно ќе се прегледуваат, а евентуалните грешки веднаш ќе се отстрануваат.

БЕСТ ТРАВЕЛ
го задржува правото да ги менува податоците на овие страници без посебно известување.

6. ЗАБРАНЕТО  НЕЛЕГАЛНО КОРИСТЕЊЕ

Со користењето на оваа веб страница
се обврзувате добиените информации да не ги користите за забранети нелегални цели и дејствија.

7. ЛИНКОВИ НА СТРАНИ НА ТРЕТИ ЛИЦА
Овие страници можат да содржат “линкови” на страници на други фирми и лица. Тие линкови се само за Ваша информација, а БЕСТ ТРАВЕЛ не носи одговорност за точноста на информациите и содржината на тие страници.

 

8. ПРОМЕНА НА ОВИЕ И ДРУГИ УСЛОВИ НА РАБОТЕЊE 
БЕСТ ТРАВЕЛ  го задржува правото да ги менува условите за користење на web страниците и другите услови на работење.
Промените не се однесуваат на веќе извршените и наплатени резервации.

9. КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ НА БЕСТ ТРАВЕЛ  НА ОВАА СТРАНИЦА

Веб страницата исклучиво има за цел да помогне на корисниците да се информираат за понудата на услуги преку описите и фотографиите, да се информираат за слободните термини, и да извршат резервација или уплата на бараните услуги. Ве известуваме дека за реализација на трансакциите преку нашите страници морате да бидете полнолетни, и дека ја прифаќате финансиската одговорност за трансакциите кои ги вршите Вие лично или малолетните лица кои се под Ваш надзор и можат да ги користат Вашите податоци, како и за вистинитоста и точноста на податоците кои ни ги давате за реализација на резервацијата или финансиската трансакција. Во случај на било каква злоупотреба на оваа страница(внес на лажни резервации или слично) ќе Ви биде оневозможен пристап на оваа веб страница.

10. ДОПОЛНИТЕЛНИ НАПОМЕНИ
БЕСТ ТРАВЕЛ ќе се труди да ја проверува точноста на податоците на овие страници и да ја проширува својата понуда.

 

БЕСТ ТРАВЕЛ ДОО СКОПЈЕ